Location: Home >> About >> Administration


Dai Hui

Office Director

 

 

Tel: 0510-85329081 

Email: daihui@jiangnan.edu.cn

Li Ping

Director of Sub-committee

and Human Resources  

 

 

Tel: 0510-85913583

Email: liping@jiangnan.edu.cn

 

Wang   Yin

Director of Communist

Youth League

 

  

Tel: 0510-85329210

Email: wangyin@jiangnan.edu.cn

 

Zhu Yadong

Secretary of Undergraduate

Teaching     

 

 

Tel: 0510-85329082

Email: spjx@jiangnan.edu.cn

Cai Xiaoxia

Secretary of Teaching Center 

 

 

Tel: 0510-85329082

Email: SPXYYJS01@163.com

Yan Ruifang

Secretary of Graduate Teaching

 

 

Tel:0510-85912065

Email:   rfyan@jiangnan.edu.cn

Huang Fangjin

Secretary of Scientific Research

 

 

 

Tel: 0510-85912875 

Email: hfangjin@jiangnan.edu.cn

Wang Yuanyuan

Secretary of International

Communication

 

  

Tel: 0510-85912875

Email: wangyy@jiangnan.edu.cn